Suche:

Einloggen:

 

Unser Verein

     Сдружението “Българо-австрийското училище за занимания в свободното време във Виена” е основано и регистрирано през 1992 г. във Виена като сдружение с обществено-полезна цел, за да продължи традициите на обучението на българските деца във Виена, след затварянето на училището към посолството.

     Член на Сдружението може да стане всяко пълнолетно физическо или юридическо лице, което признае целите и устава му.

 

     Сдружението представлява училището „Св.св. Кирил и Методий", Виена, което функционира като самостоятелна единица, издържаща се от такси за обучение. Негов директор е д-р Ирина Ботева-Владикова. То е първото самостоятелно училище на самоиздръжка извън България, осъществяващо обучение по български език и литература, история и география на България за учениците от 1 до (11) 12 клас, регистрирано по законите на приемащата държава и същевременно лицинзирано от МОН.

 

     Основна цел на сдружението е поддържането и развитието на училището "Св.св.Кирил и Методий" за обезпечаване и насърчаване на обучението на деца от български и смесен произход, които живеят във Виена и околностите, по български език и литература и българска история и география, както и организирането и провеждането на мероприятия с цел да се съхраняват и разпространяват българската култура и традиции в чужбина.

     Занятията в училището се провеждат през седмицата следбед и в събота, в допълнeние към редовния учебен процес в австрийското училище.

     В училището се обучават деца от 1-ви до 12-ти клас паралелно с австрийското училище. Преподава се по актуалния адаптиран учебен план на МОН. Изучават се следните предмети:

 

     Български език и литература – за всички класове

     Околен свят, Човекът и обществото – за учениците от 1-ви до 4-ти клас

     География на България и История на България – за учениците от 5-ти до 12- ти клас

 

     За децата на възраст от 4 до 6 години има предучилищни групи.

 

     Училището предлага и извънкласни занимания в различни клубове по интереси. Организиран е и Ограмотителен курс за деца на по-голяма възраст, които не знаят да четат и пишат на български език.

 

     Ваканциите съвпадат с тези на училищата във Виена.

 

     Сдружението се управлява от Общо събрание, което се свиква всяка нова учебна година. На Общото събрание се решават важни въпроси за работата на сдружението. За времето между две събрания  дейността на сдружението се ръководи от Управителен съвет. Той се състои от седем членове, избирани за четири години от членовете на сдружението.

Работата за Сдружението е на доброволчески начала и е безвъзмездна.

 

Устав: Български вариант | Немски вариант

 

Председател на сдружението е маг. Стоил Кордев

Касиер: Катя Динева

Секретар: Аделина Гартнер 

Членският внос и таксите за обучение се определят от Общото събрание и служат за покриване на разходите на сдружението и на училището.

Контакт:

 

Mобилен тел. 0660 74 74 355 (вторник - петък от 11.00 до 13.00 часа).

 

Банкова сметка:

KontoNr.: 292 131 646 00, BLZ 20111, ЕrsteBank

За международни преводи - für internationale Überweisungen

IBAN: AT882011129213164600 BIC/SWIFT GIBAATWW

/